Regulamin świadczenia usługi przyjmowania opłat przez wypożyczalnie samochodów PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5

 

Rozdział 1

 

1. Regulamin określa zasady rezerwacji pojazdu poprzez płatność zadatku na pojazd w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz płatności należności wynikających z zawartej umowy najmu za pojazd już użytkowany. Jak również przyjmowania opłat poprzez system PayPal

 

2.Tryb przyjmowania opłat na platformie PayPal z użyciem bankowości elektronicznej.

a) Organizatorem płatności jest dostawcą systemu płatności przedsiębiorstwem PayPal Holdings, Inc. związane umową z PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5

 

3. Serwis pobierania opłat umożliwia regulowanie należności za rezerwację pojazdu oraz płatność należności wynikających z zawartej umowy najmu pojazdu.

 

4. Serwis pobierania opłat przez aplikację PayPal umożliwia przekazywanie opłat z konta PayPal, kartą kredytową, przez przelew internetowy, a także po pobraniu wypełnionego blankietu wpłaty, tradycyjnie w banku lub na poczcie.

 

Rozdział 2

 

 

1. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z bankowości elektronicznej to wszyscy zleceniodawcy oraz klienci firmy PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5, którzy w celu rezerwacji pojazdu chcą dokonać płatności błyskawicznej poprzez serwis PayPal oraz klienci związani już umową z firmą PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5, którzy chcą dokonać płatności należności wynikających z już zawartej umowy.

 

Rozdział 3

 

1. Dostęp do serwisu pobierania opłat PayPal możliwy jest wyłącznie poprzez stronę internetową www.help-perfect.pl w katalogu płatności, po wybraniu odpowiedniego bonu w kwocie 100zł lub 200zł lub 500zł lub 2500zł oraz zaznaczeniu płatności PayPal i kliknięciu przycisku DALEJ.

Użytkowników dokonujących opłat z użyciem bankowości elektronicznej PayPal, serwis kieruje do portalu PayPal, gdzie dokonywana jest wpłata należności.

 

2. Skuteczna rezerwacja pojazdu wskazanego przez klienta firmy PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5 dokonywana jest wyłącznie w przypadku wyboru prawidłowej wysokości bonu oraz skutecznej płatności poprzez serwis PayPal.

Firma PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska wskazuje klientowi/zleceniodawcy przed wykonaniem płatności, prawidłową wysokość, prawidłowy wybór bonu, który umożliwi rezerwację pojazdu, a informacje te przekazywane są telefonicznie poprzez sms lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail.

 

3. Po dokonaniu procedur związanych z opłaceniem należności, użytkownik otrzymuje mailowe potwierdzenie dokonanej operacji na adres wskazany w serwisie.

 

4. Skuteczna rezerwacja pojazdu lub opłacenie należności za zawartą umowę dokonywane jest w momencie zaksięgowania przelewu przez aplikację PayPal i przekazania przez PayPal Holdings, Inc. informacji firmie Perfect Aneta Łyjak-Laskowska o skutecznym zaksięgowaniu przekazanego przez klienta firmy PERFECT bonu.

 

Rozdział 4

1. Zwrot nieprawidłowo przekazanych środków klienta firmy PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5, za należności do umowy już zawartej i wynajęty pojazd dokonywany jest w dniu zdania pojazdu przez klienta ( będącego Najemcą ) do rąk klienta, co dokumentowane jest wpisem na protokole.

 

2. Zwrot środków użytkownikowi/zleceniodawcy za rezerwację pojazdu w celach najmu, który nie doszedł do skutku z winy użytkownika/zleceniodawcy, nie jest możliwy, środki ulegają przepadkowi stanowiąc wynagrodzenie firmy PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5 za czynności podjęte w celu rezerwacji pojazdu w całości przekazanej kwoty. Brak jest możliwości odstąpienia przez użytkownika/zleceniodawcę od umowy zawartej na odległość.

 

3. W przypadku braku pojazdu oraz braku wywiązania się przez firmę PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5 z obowiązku dotrzymania rezerwacji i zapewnienia pojazdu użytkownikowi/zleceniodawcy, firma PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska zobowiązana jest wyłącznie do zwrotu przekazanych w całości przez użytkonika/zleceniodawcę środków. Użytkownikowi/zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia oraz żadnych roszczeń poza kwotę, która użytkownik/zleceniodawca przekazał poprzez system PayPal.

 

Rozdział 5

 

  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych, PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska niezwłocznie wprowadzi takie postanowienia, które będą zgodne z prawem i odpowiadać będą znaczeniu i celowi postanowień nieważnych.

 

 

Rozdział 6

1. Użytkownicy zgłaszają reklamacje związane z usługą bankowości elektronicznej w Wypożyczalni PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@help-perfect.pl

 

2. Reklamację należy wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wpływu na wskazany wyżej adres e-mail. Jeśli w tym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Administrator powiadomi Użytkownika e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. PERFECT Aneta Łyjak-Laskowska z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Władysława Łokietka 5 nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu transakcyjnego.